ملاک های انتخاب ماژول های خورشیدی (PV Modules)

ملاک های انتخاب ماژول های خورشیدی (PV Modules)

در انتخاب ماژول های خورشیدی (PV Modules) باید به نکات زیر توجه داشت:

? بازده (Efficiency): امروزه ماژول هایی با بازده ۱۰ الی ۱۸ درصد به صورت عملی در بازار وجود دارند. البته این مقادیر روز به روز در حال پیشرفت بوده و در نمونه های آزمایشگاهی تاکنون به مرز ۴۲% نیز رسیده است.

? ولتاژ (Vmax): ماکزیمم ولتاژی است که یک ماژول خورشیدی (PV Module) قادر به تامین آن می باشد و عموماً در رنج ۱۲، ۲۴ و ۴۸ در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

? جریان (Imax): ماکزیمم جریان تولیدی یک ماژول خورشیدی (PV Module) بوده که در طراحی سیستم ها نقش تعیین کننده ای دارد.

? توان ماکزیمم (Pmax): حداکثر توانی است که یک ماژول خورشیدی (PV Module) قادر به تامین آن بوده است. این مقدار حاصلضرب مقدار ولتاژ (در حالت مدار باز) در مقدار جریان (در حالت اتصال کوتاه) در ضریبی به نام ضریب تامین (Fill Factor)  می باشد.
Pmax = Voc * Isc * F.F

?هر چه مقدار F.F به عدد یک نزدیک تر باشد به معنی کیفیت بالاتر ماژول خورشیدی است.

armina3