پتانسیل انرژي خورشيدي

پتانسیل انرژي خورشيدي

کشور‏ ايران ‏از‏ آن‏ جهت ‏که ‏از ‏تابش تقريبا‏ٌ هميشگي ‏خورشيد ‏برخوردار ‏است،‏ داراي‏ پتانسيل ‏بالايي ‏براي کاربرد سيستمهاي خورشيدي در مقياس وسيع مي باشد. برخورداري انرژي خورشيدي در ايران كه به لحاظ موقعيت ‏جغرافيايي‏ ‏ به طور ‏متوسط ‏از   kwh/m2‏ ۸/۲ در‏ سواحل ‏‏شمالي‏ تا‏‏ kwh/m2‏ ۴/۵  در ‏مناطق جنوبي ‏متفاوت ‏است، ‏براي ‏استفاده ‏از ‏انرژي ‏خورشيدي‏ جهت‏ توليد ‏و‏ عرضه ‏انرژي ‏الكتريكي ‏از ‏موقعيت ‏بسيار‏ مناسبي ‏برخوردار ‏است.

ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ از ﺣﻮاﻟﻲ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ، اﻛﺜﺮﻳﺖ  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. در واﻗﻊ در اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼﺮف  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﺪه ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻧﻴﺰ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎرﻓﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ، اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق ﻣﻲﮔﺮدد. اما در تابستان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﻟﻮازم ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اوج ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ذکر این نکته ضروری است که مصرف برق در طول روز و مخصوصا در زمان اوج گرما (حدود ساعت ۱۴-۱۵) به ارقام بسیار بالایی می رسد که در این زمان انرژی خورشیدی در دسترس است. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ (ﺑﺎر) در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ و ﻳﺎ در روزﻫﺎي اوج ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد، در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

solargis-solar-map-iran-en

solargis-solar-map-dni-iran-en

solargis-solar-map-world-map-en

armina3