گروه الکترونیک

دپارتمان الکترونیک و مخابرات فعالیت خود را به صورت متمرکز در زمینه های الکترونیک و مخابرات قرار داده است. از جمله این فعالیت ها اجرای پروژه کنترل کننده هوشمند عملگر های سیستم های خورشیدی می باشد.

این گروه در حال مطالعه و اجرای پروژه ای به نام “اکشن ترکر” می باشد. که یک سیستم نظارت و کنترل از راه دور به منظور دستیابی به اهداف و کنترل پارامتر های مختلف قابل برنامه ریزی و اجرا می باشد.

اعضای گروه

دکتر زهرا خیرالدین

دکتر زهرا خیرالدین

سرپرست گروه
دکتر زهرا خیرالدین

دکتر زهرا خیرالدین

سرپرست گروه

دکتری مهندسی مخابرات

مبینا خنجری

مبینا خنجری

مبینا خنجری

مبینا خنجری

میلاد راستگو

میلاد راستگو

کارشناس مهندسی الکترونیک
میلاد راستگو

میلاد راستگو

کارشناس مهندسی الکترونیک

کارشناس مهندسی الکترونیک

زهرا راستگو

زهرا راستگو

زهرا راستگو

زهرا راستگو